Materialize – display sidenav on large screens

Solution to display sidenav on large screens. Using the “show-on-large” class.

 <nav>
    <div class="nav-wrapper">
      <a href="#" data-target="slide-out" class="sidenav-trigger show-on-large"><i class="material-icons">menu</i></a>
      <ul id="nav-mobile" class="right hide-on-med-and-down">
        <li><a href="#" data-target="slide-out">Menu</a></li>
        <li><a href="">Info</a></li>
      </ul>
    </div>
  </nav>

Deixe uma resposta